Mộng thấy con trâu là điềm gì?

Mộng thấy con trâu là điềm gì?